Όροι συμμετοχής & Πληροφορίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στην έρευνα μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που παράγουν, εισάγουν ή διακινούν προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., Καλλυντικά, Συμπληρώματα Διατροφής, Υπερτροφές, Βιταμίνες, Διαιτητικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα, Είδη Βρεφανάπτυξης, Ορθοπεδικά Είδη και Προϊόντα Υγείας κ.α.. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online πλατφόρμα -και μόνο- οι εταιρείες. Οι διοργανωτές, οι φαρμακοποιοί και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.


 • Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες και με όσα σχετικά είδη προϊόντων επιθυμεί.
 • Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να διαχωρίσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.
 • Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας -τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά-, σήματα και διακριτικά γνωρισμάτων των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των προϊόντων που διακρίθηκαν σε αυτά.
 • Μετά την αξιολόγηση, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.
 • Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους του διαγωνισµού ή να αναβάλει ή µαταιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ουδεµία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας, απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συµµετοχή τους στα βραβεία.

Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των επιλέξιµων προϊόντων για την έρευνα πραγµατοποιείται αποκλειστικά online µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συµµετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει µέχρι τις 05.03.2021:


 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασµούς που θα σας υποδείξουµε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

  Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επι-στρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούµενα:

Υποχρεωτικά ζητούμενα

1. Όνομα προϊόντος

Συμπληρώστε το όνομα προϊόντος με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Είδος προϊόντος

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα είδη στα οποία ανήκει το υποψήφιο προς αξιολόγηση προϊόν σας. Σημειώστε την επιλογή Άλλο, ώστε να διευκρινίσουμε μαζί σας -πριν την αποδοχή της υποφηψιότητας-, το είδος του προϊόντος, εφόσον αυτό δεν βρίσκεται στις διαθέσιμες, ανά κατηγορία, επιλογές.

3. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

4. Σύντομη περιγραφή της υποψηφιότητας (έως 180 λέξεις)

Γράψτε σύντομη περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού-διαφημιστικού χαρακτήρα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν με τα παραπάνω. Το κείμενο είναι απαραίτητο ζητούμενο και θα συμβάλει στην αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας. Επίσης, μπορεί να δηµοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσης, στο site της έρευνας και στα έντυπα µέσα της BOUSSIAS. (είναι δημόσιο – αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των φαρμακοποιών)

5. Πλήρης περιγραφή της υποψηφιότητας (έως 800 λέξεις)

Περιγράψτε το προϊόν, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι είναι επιλέξιμο στην συγκεκριμένη κατηγορία.

6. Στην παραπάνω πλήρη περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (ειδική επιτροπή και όχι στο σύνολο των φαρμακοποιών που θα έχουν συμμετοχή στην έρευνα).

7. Φωτογραφία προϊόντος (αρχείο png, jpg ή gif, εως 5 ΜΒ το αρχείο)

Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύσετε την υποψηφιότητά σας με φωτογραφία του προϊόντος. Η φωτογραφία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, τόσο λόγω της βαρύτητάς της στη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής της, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

Προαιρετικά ζητούμενα

8. Δίκτυο φαρμακείων

Επιλέξτε τον αριθμό φαρμακείων, στα οποία διατίθεται το προϊόν σας.

9. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε επιπλέον οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Ειδικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

11. Γραφικά (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, έχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε επιπρόσθετα στοιχεία (σε pdf), που θεωρείτε ότι θα διευκολύνουν το έργο της κριτικής επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι Φαρμακοποιοί αξιολογούν τα επιλέξιμα προϊόντα που συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία, τα οποία παρουσιάζονται με όνομα, φωτογραφία, περιγραφή. Για κάθε κατηγορία, κερδίζει το προϊόν – σειρά, το οποίο συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία, όπως αυτή προκύπτει από το μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών για τα ακόλουθα πέντε κριτήρια:


 1. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
  • Πωλήσεις (τζίρος)
  • Περιθώριο κέρδους
  • Συχνότητα επαναλαµβανόµενης πώλησης
 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ
  • Χαρακτηριστικά προϊόντος (χρηστικότητα, ελκυστικότητα µορφής, συσκευασίας, γεύσης, αρώµατος, χρωµάτων)
  • Σχέση κόστους/οφέλους
  • Γνώµη του αγοραστή/πελάτη
  • Marketing/προώθηση και προβολή προϊόντος
  • Ένταση ανταγωνιστικών καναλιών διανοµής
 3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • Νέο προϊόν (σύνθεση, χαρακτηριστικά)
  • Βελτίωση σε επαναλανσάρισµα ενός προϊόντος σε κυκλοφορία
  • Συσκευασία/design
  • Χρήση από καταναλωτές
  • Διαφοροποίηση από άλλα αντίστοιχα προϊόντα
 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  • Σύνθεση (πρώτες ύλες) και σταθερότητα σύνθεσης
  • Αξιοπιστία και ασφάλεια του προµηθευτή και προδιαγραφές της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί (µέγεθος εταιρείας, εγκαταστάσεις, φήµη εταιρείας κ.λπ.)
  • Σήµανση CE: βεβαιώνει ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία και ότι µπορεί να κυκλοφορήσει νόµιµα στην αγορά
 5. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
  • Οικονοµική πολιτική (πίστωση, έκπτωση, διευκολύνσεις)
  • Service (εξυπηρέτηση παραγγελίας, επιστροφές ληγµένων/ελαττωµατικών, παροχή δωρεάν µέσων προβολής και διαφήµισης, δειγµατοδιανοµή, εκπαίδευση κ.λπ.)
  • Συνθήκες της διανοµής (επιλεκτική ή ευρεία)

Επικύρωση αποτελεσµάτων

Πλέον της πανελλαδικής έρευνας των Φαρμακοποιών, που θα διεξαχθεί από την Global Link – επίσημο μέλος του ESOMAR-, μια ειδική επιτροπή Φαρμακοποιών και επιστημόνων ελέγχει και πιστοποιεί τα αποτελέσματα. Στο τελικό αποτέλεσμα βαρύτητα έχει κατά 60% η έρευνα και κατά 40% η απόφαση της ειδικής επιτροπής.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε µαζί µας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Ειδική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.

Τα µέλη της Ειδικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές

Σημ.:Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερους από έναν τίτλους σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Φαρμακοποιοί, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητες για προϊόντα που παρασκευάζουν και εμπορεύονται, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην πανελλαδική έρευνα.

Κόστος Υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1η Υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Από 5 υποψηφιότητες και πάνω: 250€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες και πάνω: 210€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και πάνω: 180€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Φαρμακευτικός Κόσμος